Sign In

Remember Me

Солидарна Хранкооп акция @ КОМОСС

Солидарна Хранкооп акция @ КОМОСС

ENG below.

Заповядайте на Солидарна Хранкооп акция в био разсадник КОМОСС – чудесна комбинация между биоферма за отглеждане на зеленчуци, плодове и трайни насаждения по щадящ природата начин и разсадник за овощни видове!

Създадено през 2001 г., днес стопанството произвежда посадъчен материал за основните за страната овощни видове, лози, лешници, бадеми, ягодоплодни, рози и други. Освен това фирмата стопанисва над 100 дка трайни насаждения – орехи, сливи, ябълки, вишни, ягоди. Готовата продукция е сертифицирана за биологично производство и намира добър пазар сред любителите на чиста храна. Биостопанство КОМОСС е част от мрежата на Хранкооп от 2012 г. и участва в ежеседмичните фермерски пазари на Римската стена, Иван Вазов и др. през цялата година.

🟢 И сега по същество – солидарна… какво?
Солидарните акции на Хранкооп свързват производители на чиста храна с потребители, които я ценят. В рамките на 1 ден доброволци посещават избрана ферма от мрежата на Хранкооп и помагат с каквото е необходимо в зависимост от сезона. Солидарните акции помагат на градския човек да разбира и уважава чистата храна, дават му възможност да поработи на чист въздух и в приятна компания, и укрепват връзката между производители и потребители.

🟢 Включете се като един от максимум 10 доброволци на 30 май 2021 г. от 09:00 до 16:00 ч. (или до когато позволява времето), за да помогнем на собственичката Ели за:
• Окопаване на орехови дървета
• Торене на дръвчетата с биологични препарати
• Подрязване на сливови дръвчета

🟢 Необходимо оборудване:
• Работни дрехи, най-добре няколко слоя, за да можете да се съблечете, като загреете 😉
• Високи работни ботуши или удобни обувки
• Лопата (ако имате)
• Ръкавици (ако имате)

🟢 Какво предлага Ели:
• Интересно и пълноценно прекарване на няколко работни часа
• Разказ за живота на био фермер
• Вкусен обяд със свежи салатки от градината и домашни изкушения

🟢 Локация и придвижване до там:
• Био разсадник КОМОСС се намира в село Тополница край Дупница. Точна локация за мястото на среща ще получите след като се регистрирате.
• За споделен транспорт (търсене или предлагане) – моля, оставете коментар в събитието и се самоорганизирайте.

🟢 Регистрация:
Регистрацията е задължителна, защото местата са ограничени само до 10. Моля, попълнете регистрационната форма – https://forms.gle/NMsBJ6hECbesZ45P8

🟢 Ако в деня на събитието се чувствате болни, моля, останете вкъщи. Събитието ще се проведе съгласно всички актуални противоепидемични мерки и предписания. Ако ситуацията го налага, събитието ще бъде отложено (моля, следете за новини).

Събитието се провежда с подкрепата на Dacia.
____________________________________________________________________________

Welcome to the next Solidarity Hrankoop Action on the KOMOSS biofarm – a great combination of a fruit tree nursery and organic farm, where vegetables, fruit and permanent crops grow side by side. Established in 2001, nowadays the farm produces saplings of all kinds of fruit trees suitable for our country, as well as saplings of vines, nut trees, roses, etc. Furthermore, the farm manages over 100dka of permanent crops, such as walnuts, plum trees, strawberries and others. The organic production is certified and well preferred by customers who appreciate high quality food.Biofarm KOMOSS is part of Hrankoop since 2012 and you can meet them at the Rimska Stena (Roman Wall) and Ivan Vazov Farmers’ Market every week.

🟢 So, let’s take a step back – a Solidarity… what?
Hrankoop’s Solidarity Actions connect producers of clean food with consumers who cherish it. Volunteers visit a selected farm from the Hrankoop network for 1 day and help with whatever is needed, depending on the season. These Solidarity Actions help city people understand and respect clean food, enable them to work outside in a pleasant company, and strengthen the bond between producers and consumers.

🟢 Join the event as one of a maximum of 10 volunteers on 30 of May 2021 between 09:00 and 16:00 (or until it gets too warm to work) and:
• Edge walnut trees
• Fertilize the trees with biological fertilizers
• Training and pruning plum trees

🟢 Necessary equipment:
• Working clothes, preferably several layers so that you can undress when you warm up
• High working boots or comfortable shoes
• Gloves (if you have)
• Garden shears (if you have)

🟢 What does the farmer offer:
• Several meaningful hours spent outside
• A personal story about the life as a farmer in Bulgaria
• Delicious lunch with fresh veggies from the garden and other homemade food

🟢 Location and getting there:
• The KOMOSS Nursery is located in Topolitsa village near Dupnitsa.
• For shared transport (search or offer) – please leave a comment in the event and organize yourself.
The exact location of the farm you will receive over email a few days before the event.

🟢 Registration:
Please register here – https://forms.gle/NMsBJ6hECbesZ45P8
The maximum number of participants is 10.

🟢 If you feel ill on the day of the event, please stay home. The event will be held in accordance with all current anti-epidemic measures and prescriptions. If the situation requires it, the event will be postponed (make sure to follow the event).

The event is supported by Dacia.

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти