Sign In

Remember Me

ПОКАНА за извънредно общо събрание на 02.07.2016

ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757

ПОКАНА

на осн. чл. 16,ал.1 от Закона за кооперациите, чл. 23, ал.1 и 2 от устава на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” и Решение на УС по протокол N8/14.06.2016

СВИКВА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.1. По т.1 от дневния ред УС свиква извънредно общо събрание на 02.07.2016г. със следния дневен ред:

1.1.1. Промени в Устава на кооперацията касаещи броя, състава и мандата на членовете на Контролния съвет;

1.1.2. Освобождаване на Радина Бачева, Евгени Митев и Гергана Милева като член на КС поради несъвместимост;

1.1.3. Провеждане на избори за попълване на състава на КС.

Събранието ще се проведе на дата 02.07.2016 г. от 18:00 часа, на адрес: гр.София, Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение „Трансформатори”. На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието е достъпна на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум едно-дневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите. Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана. Председател на УС: Николай Генов 15.06.2016