Sign In

Remember Me

Покана за извънредно общо събрание на 12.12.2020

ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
НА КООПЕРАЦИЯ „ХРАНКООП – СОФИЯ“
ЕИК 203777757

ПОКАНА
за провеждане на извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ 
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757 

На основание чл.23 и сл. от Устава и съгласно Решение на Управителния съвет  от 19.11.2020 г. свиква извънредно Общо събрание на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757, което ще се проведе на дата 12.12.2020 г. от 14:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори.

При следния дневен ред: 

 1. Приемане на членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията.
  Проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема членове на кооперацията по предложение на УС.
 2. Изключване на членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията.
  Проект за решение: Общото събрание на кооператорите изключва членове на кооперацията по предложение на УС.
 3. Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет и годишен отчет за дейността за стопанската 2019 година на кооперацията.
  Проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема годишен финансов отчет и годишен отчет за дейността за стопанската 2019 година на кооперацията.
 4. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвети за дейността им през отчетната 2019 година.
  Проект за решение: Общото събрание на кооператорите освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвети за дейността им през отчетната 2019 година.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието ще бъде достъпна след 1.12.2020 на адрес: гр. София, ул. Балша No 14, офис Пазар Иван Вазов, като при заявено желание на тел. 088 8360851 с минимум еднодневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите. 

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана. 

Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите съобразно с правилата, предвидени в Устава на кооперацията.

Председател на Кооперация “Хранкооп – София”

Николай Генов

София, 29.11.2020 г.

Към лентата с инструменти