Sign In

Remember Me

НАРЪЧНИК за организиране хранителни кооперативи и фермерски пазари

НАРЪЧНИК за организиране хранителни кооперативи и фермерски пазари
НАРЪЧНИКът за организиране хранителни кооперативи и фермерски пазари, можете да разгледате и като  е-книжка или да свалите във PDF формат.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ПЪТЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. КЪСИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ
2. СОЛИДАРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

2.1. ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА СОЛИДАРНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
1. Хранителни кооперативи
2. Фермерски пазари
3. Кооперативни кухни

III. РЕГИОНАЛНИЯТ ОПИТ

1. Хранкооп Пловдив
2. Хранкооп София
3. Хранкооп Бургас
4. Хранкооп Велико Търново

IV. ПРАВНИ ФОРМИ

1. Събирателно дружество (СД)
2. Командитно дружество (КД)
3. Дружество с ограничена отговорност (ООД)
4. Акционерно дружество (АД)
5. Командитно дружество с акции (КДА)
6. Дружество по ЗЗД (ДЗЗД)
7. Кооперация

V. СТРУКТУРА НА МОДЕЛИТЕ НА СОЛИДАРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ ФОРМАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

1. Хранителен кооператив
2. Фермерски пазар
3. Кооп–кухня

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОРИ


Наръчникът е създаден по проект „Фермерските пазари в София и Пловдив събития за устойчиво развитие“, който се изпълнява по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от Сдружение «Устойчиво общество» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на ФМ на ЕИК и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. www.ngogrants.bg
Към лентата с инструменти