Sign In

Remember Me

IV. ПРАВНИ ФОРМИ


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Българското законодателство урежда следните основни правни форми за осъществяване на търговска дейност в България:

За извършване на дейност с нестопанска цел като правна форма са предвидени сдружения/фондации с нестопанска цел – в частна или в обществена полза. По-долу е направена кратка характеристика на посочените:


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Събирателно дружество (СД)

СД е вид персонално търговско дружество, учредено от две или повече лица (юридически или физически) с цел обща стопанска дейност и печалба. Събирателното дружество не формира капитал. За неговите задължения съдружниците отговарят лично и неограничено. Отговорността на съдружниците е още солидарна, субсидиарна и ретроактивна.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Командитно дружество (КД)

Командитното дружество е близко по своята същност до събирателното дружество. Основна разлика между двете дружества е с оглед отговорността на съдружниците. Докато при СД всички участници са неограничено отговорни, при КД една част от съдружниците са неограничено отговорни (комплементари), а други ограничено (командитисти).

Персоналният характер на СД и КД ги прави не предпочитани и рискови форми за извършване на търговска дейност.

Практически най-привлекателни форми за учредяване на търговско дружество в България са капиталовите търговски дружества. Основно използвани правно-организационни форми са дружеството с ограничена отговорност (макар същото да има някои черти на персоналните дружества) и акционерно дружество, както и неговите специфични разновидности.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Този вид дружество е най-често използваната правно-организационна форма за структуриране на бизнес.

ООД е подходяща форма за структуриране на малките и средни предприятия, но обективно няма пречка чрез него да се осъществяват и по-мащабни стопански дейности, принципно присъщи на акционерното дружество.

Основно преимущество на ООД е ограничената отговорност на всички съдружници, разпростираща се до размера на вноските им в капитала на дружеството. Особено привлекателен за по-дребния бизнес е ниският финансов критерий за неговото учредяване – 2 лева капитал. Едновременно с това, регистрационната процедура в Търговския регистър определя сравнително ниски разходи за неговото учредяване, както и за последващо администриране.

Разлика между типичните персонални дружества и ООД се състои и във възможността да бъде учредено само от 1 лице, като по този начин се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Акционерно дружество (АД)

За разлика от ООД, при АД срещу капиталовите вноски, акционерите получават акции – ценни книги, материализиращи имуществени и членствени права. Акциите са неделими и с еднаква стойност, за разлика от дружествения дял при ООД. Друга основна разлика е, че акционерът за разлика от ограничено отговорния съдружник при ООД има едно единствено задължение – да направи капиталовата си вноска. Чрез направената вноска акционерът участва в АД.

Както бе споменато по-горе, АД е предпочитана форма за структуриране при по-големи капиталови инвестиции. Процедурата при придобиване на участие е опростена до задължението да бъде направена капиталовата вноска, срещу която съответния акционер получава акции. Поради тази характеристика на АД е най-практичната форма за привличане на по-големи капиталовложения. Законът в тази връзка позволява публично да бъдат предлагани акциите по реда на ЗППЦК, да бъдат издавани облигации, които да бъдат както публично предлагани, така и предлагани на определени лица.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Командитно дружество с акции (КДА)

Командитното дружество с акции може да бъде разгледано като смесена, капиталово – персонална структура, представляваща съдружие между неограничено отговорни съдружници и ограничено отговорни съдружници, за чието участие в дружеството последните получават акции.

КДА е изключително рядко срещана форма на структуриране на бизнес.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Дружество по ЗЗД (ДЗЗД)

Дружество по закона за задълженията и договорите е неперсонифицирано гражданско дружество, създадено с договор между 2 или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т.е. за извършване на съвместна дейност. Този тип неперсонифицирани дружества се регламентира от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Формата на неперсонифицираното дружество има специфичен статут, различаващ се от правния статут на юридическите лица, но по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването на данъчните актове то се приравнява към юридическите лица.

Подобно на търговските дружества, съдружниците в ДЗЗД могат да договарят и правят имуществени и парични вноски за постигане на съвместната си цел. Вноските са обща собственост на съдружниците, включително и вложените в стопанската дейност вещи и стоки, в качеството им на услуги, материали, гориво, суровини. Всичко, което е придобито от дружеството става обща собственост на съдружниците. Всеки съдружник има право да иска и да получи своя дял от общата собственост на дружеството, но само при излизане от него или при прекратяване на дружеството. Печалбите и съответно загубите на гражданското дружество се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял, ако в договора не е уговорено друго.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Кооперация

Кооперацията е особена организационна форма. Нейното създаване и развитие се основават на прилагането на общовалидни кооперативни принципи, формулирани на базата на предварително възникнали общи идеи. Особеността на кооперацията се състои в това, че функциите и са разнообразни и се простират от организирането и осъществяването на стопанска дейност до подобряването на социалния, културния и образователния статус на нейните членове. Това разнообразие на функции предопределя т.нар. двойствена природа на кооперацията. Тя се изразява в това, че от една страна, в рамките на общата структура „кооперация” функционира кооперативното стопанско предприятие, което е демократично организирано и има за цел икономически да подпомага членовете си, а от друга страна, действа доминираното от човека обединение на хора.

Кооперацията е търговец по силата на правноорганизационната си форма. Кооперацията има самостоятелна законодателна уредба в Закон за кооперациите. Като форма на структуриране на търговска дейност, тя е сдружение само между дееспобосни физически лица. Кооперацията е единствената форма на търговско обединение, която се подпомага от държавата. Кооперациите са освободени от разходи за учредяване, преустройство и прекратяване. Законодателната концепция е, кооперациите да бъдат сдружения на многобройни по – слаби икономически субекти, които успешно да конкурират по – силните пазарни участници.

Особеност при тази кооперативната форма на сдружаване, която я отличава от останалите търговски дружества е, че участници могат да бъдат само физически лица. Юридически лица, сдружения и други форми на сдружения не могат да членуват в кооперация. В продължение към персоналния състав на кооперацията, следва да бъде отчетено, че при капиталовите търговски дружества не е необходимо повече от едно лице, докато при кооперацията минималният брой участници е 7 (седем) физически лица. Кооперацията ползва икономически облаги от държавата, докато търговските дружества – не.

Капиталът на кооперацията е променлива величина, за разлика от класическите капиталови търговски дружества, където капиталът е константна величина. Негова особеност е, че той не може да играе гаранционна функция.

Съгласно Закона за кооперациите Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с неограничен променлив капитал и променлив брой членове, които чрез сътрудничество и взаимопомощ извършват стопански и други дейности за задоволяване на интересите си. От тук следва, че:

  • Кооперацията е организация на неограничен брой физически лица, т.е. тя е организация на хора, а не на капитали. Капиталът служи на кооперацията, но не господства в нея. Той е необходим на кооперацията да осъществи и развие стопанската й дейност, но няма водеща роля. Централна фигура е член-кооператорът;

  • Кооперацията е стопанско предприятие, което има за цел да увеличава доходите и да разширява стопанството на своите членове. Това означава, че членовете-кооператори се обединяват за извършване на стопанска и други дейности с цел да задоволят своите интереси и потребностите на своите домакинства;

  • Кооперацията е стопанско предприятие, което постига целите си чрез задружно извършване на дейността. Тя се управлява от Управителния съвет, който се избира от Общото събрание.

Основните предимства на кооперацията произтичат от уникалната й ценностна система, която е вградена в кооперативните й принципи и ценности:

  • Демокрация, която намира израз в девиза в управлението на кооперацията: „Един член, един глас. Чрез участие в Общото събрание и гласуването съобразно принципа „един член – един глас” член-кооператорите на практика участват при вземането на всички решения относно дейността на кооперацията и разпределението на резултатите от тази дейност.”;

  • Равноправие, което се изразява в справедливо разпределение на ползите от кооперацията. При нея се изключва възможността един член да спечели за сметка на друг, а това означава, че приходите и печалбата принадлежат на всички членове на кооперацията и трябва да се разпределят пропорционално на участието им в нея или да се насочат за развитието й;

  • Взаимопомощ, което означава, че членовете кооператори разчитат един на друг при постигане на стопанските си цели;

  • Универсалност, което означава, че кооперацията може да извършва всички дейности, които интересуват членовете-кооператори.

Посочените ценности са свързани помежду си и взаимно се обуславят, те се реализират чрез полагане на кооперативни принципи, а те са:

  • Открито и доброволно встъпване в членство и свободно излизане на кооперацията. Това обаче показва, че капиталът на кооперацията е с променлив характер;

  • Демократично управление, означаващо, че един член има един глас, независимо от това колко дяла или колко дялови вноски има;

  • Справедливо разпределение, което се осъществява чрез прилагане на три вида дивиденти – дивидент за трудово участие; за дялово участие; консумативен дивидент;

Кооперацията извършва сделки с членове и с нечленове. Делът на сделките с членовете обаче трябва да е преобладаващ. С това се свързва и данъчното облагане на кооперациите, т.е. те са освободени от данък върху печалбата само за печалбата, реализирана от сделки с членове. От своя страна, сделките с нечленове трябва да са в интерес на бизнеса на членовете.

Принципите и характеристиките на кооперацията се намират в определени взаимозависимости помежду си. Това позволява кооперацията да се определи като икономическа система, която се стреми към оптимално подпомагане на своите членове, но също така тя е и технологична система, която се стреми към оптимално функциониране при производството и продажбата на своите продукти и услуги, което трябва да води към подпомагане на членовете ù. Кооперацията е и социална система, която се старае оптимално да задоволи социалните потребности на своите членове чрез създаването на подходящи условия за това.


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Организации с нестопанска цел (НПО)

Неправителствените организации в Република България са уредени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 2 вида:

НПО е юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Според целите, НПО се определят за извършване на дейност в частна или в обществена полза. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото, те не разпределят печалба, колкото и да е успешна дейността на НПО.

НПО финансира дейността си със собствени средства, набрани от членски внос (при сдруженията), предоставено при учредяване имущество, имуществени вноски или външни/публични средства. Трябва да се има предвид, че някои от организациите, предоставящи финансиране, изискват бенефициерите по проектите да бъдат учредени в обществена полза. НПО могат да изършват и търговска дейност, като резултатите от същата следва да се разходват за нестопанските цели на организацията. Фондациите нямат членове

Сдруженията имат членски състав. Върховен орган е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението – то определя целите и приоритетите в развитието на организацията. Управителният орган е управителен съвет.

При сдруженията в обществена полза е налице обществен контрол над дейността на организацията. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет са публични и се представят в Централния регистър към Министерство на правосъдието. Законът предвижда ограничения за разходване на средствата на организацията.

Фондациите нямат членове. Те се управляват според волята на учредителите – от едноличен или колективен управителен орган. Възможно е фондацията да се управлява от многостепенна органна структура – в този случай важи волята на учредителя и правилата за сдруженията. Фондациите могат да осъществяват дейност като НПО в частна или в обществена полза, като се прилагат съответните правилата за този вид сдружения.

НПО в обществена полза се ползват с определени данъчни облекчения. Така например, същите не плащат данък при получаване на имущество по дарение или наследство. Направените дарения в полза на такива НПО в размер до 10% от положителния счетоводен финансов резултат се приемат за счетоводни разходи, съответно не се облагат с данък печалба (корпоративен данък при ЮЛ или доход на ФЛ).


» Хранкооп наръчник » Правни форми


Резюме на основните характеристики на различните правни форми

Правна форма Отговорност на членовете, съдружниците, акционерите за задължения на ЮЛ Необходима ли е регистрация Възможност за разпределяне на печалба Данъчни облекчения
Събирателно дружество (СД) Всички участници са неограничено отговорни ДА ДА НЕ
Командитно дружество (КД) Част от съдружниците са неограничено отговорни, а други ограничено ДА ДА НЕ
Дружество с ограничена отговорност (ООД) Ограничена отговорност на всички съдружници до размера на вноските им в капитала на дружеството; участие управлението ДА ДА НЕ
Акционерно дружество (АД) Отговорност за поетите от АД задължения до размера на вноските в капитала на дружеството ДА ДА НЕ
Командитно дружество с акции (КДА) Част от съдружниците са неограничено отговорни, а други ограничено ДА ДА НЕ
Дружество по ЗЗД Всеки съдружник отговаря според дела си в дружеството ДА – данъчна Печалбите и съответно загубите на гражданското дружество се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял НЕ
Неправителствена организация (НПО) Принципно отговорността за законосъобразното извършване на стопанската дейност носи лицето, на което е възложено това. Съгласно устава или учредителния акт на НПО, това най-често е управителният му орган, съответно лицата, които са избрани за негови членове. ДА Не разпределят печалба ДА – чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, предвидени в съответните специални закони.
Кооперация Отговорността на членовете на кооперацията е до размера на дяловите им вноски ДА Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя по решение на общото събрание за дивиденти на членовете и за други цели, свързани с дейността на кооперацията. ДА
Към лентата с инструменти