Sign In

Remember Me

V. СТРУКТУРА НА МОДЕЛИТЕ НА СОЛИДАРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ ФОРМАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА


» Хранкооп наръчник » Структура на моделите


Хранителен кооператив

Както беше изяснено по-горе, хранителният кооператив е познат като обединение/общност от потребители и селскостопански производители, които си поделят рисковете и ползите от производството на храни. Обикновено потребителите трябва да споделят и задачите, свързани с покупката на продукти и тяхната дистрибуция. В този случай, координационната дейност в хранителния кооператив не е нужно да се развива под „шапката” на отделно юридическо лице.

Независимо от това, при осъществяване на директни колективни продажби чрез хранителния кооператив следва да бъдат спазвани разпоредбите на приложимото законодателство относно документирането на продажбите и отчитането на доходите от същите. В тази връзка следва да се има предвид, че лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция (с изключение на продажби в или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения като магазини, складове и други подобни), не са задължени да отчитат извършените от тях продажби чрез фискални устройства. Въпреки посоченото земеделските производители извършват независима икономическа дейност и са данъчно задължени лица. Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството – наименование и номер, дата на издаване, наименование, адрес и идентификационен номер на издателя и получателя, предмет и стойност на стопанската операция, име, фамилия и подпис на съставителя.

Често при разрастване на хранителния кооператив се налага в неговия център да се обособи координационно звено. Задачите на това звено са да администрира групата (приемане на нови членове, комуникация между членовете) и фасилитира осъществяването на директните колективни продажби между участващите в нея производители и потребители. Дейността на координационното в този случай е платена – обикновено за сметка на членски внос, дължим от членовете на групата, или отчисления от цената при продажба. В разглеждания случай е препоръчително тази дейност да се осъществява от юридическо лице.

Моделът най-общо може да се представи схематично по следния начин:
hrankoop-model

Целта на координационната дейност обикновено е нестопанска (подпомагане на функционирането на кооператива и удовлетворяване потребностите на неговите членове), поради което координационното звено не извършва дейността си по стопански начин: събираните от членовете суми (членски внос, отчисления) се разходват за възнаграждения на физически лица – координатори, които изпълняват възложените им функции, без да се формира печалба. Последното би направило възможно координационното звено да бъде структурирано като НПО в частна полза, в което да членуват всички или определени членове на кооператива, а събираният членски внос да бъде разходван за възнаграждения на координатори. Напълно възможно е дейността на звеното да бъде организирана и по стопански начин, така, че то да предоставя на членовете на групата логистична услуга срещу възнаграждение с цел печалба. В този случай е препоръчително координационното звено да бъде структурирано като юридическо лице – търговец.

Най-близката до същността на кооперативите правно-организационна форма е Кооперацията. Примерен устав на Кооперация.

Към лентата с инструменти