Sign In

Remember Me

ПОКАНА за редовно общо събрание на 23.03.2024

ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”,
ЕИК 203777757

На основание чл.23 и сл. от Устава и съгласно Решение на Управителния съвет от
21.02.2024 г. свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на
Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757, което ще се проведе на дата 23.03.2024
г. от 14:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение
Трансформатори.

При следния дневен ред:
Точка 1: Утвърждаване на решението на Управителен съвет за приемане на членове на
Кооперацията.

Точка 2: Изключване на членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет
на Кооперацията.

Точка 3: Изменение на чл. 42 от действащия Устав на Кооперацията, с което
продължителността на мандата на Председателя на Кооперацията се увеличава от две
на четири години и се премахва изр. 2 относно лимита от три мандата, за които
избрания като Председател може да заема длъжността.

Точка 3.1.: Изменение на чл. 30 от действащия Устав на Кооперацията, с което се
премахва изр. 2 относно лимита на броя последователни мандати, за които избраните
като членове на Управителния съвет на Кооперацията могат да заемат длъжността си.

Точка 4: Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет за стопанската 2023 на
Кооперацията.
Точка 4.1: Разглеждане и приемане на отчета на Контролния съвет за 2023.

Точка 5: Освобождаване на членовете на Управителния съвет от длъжността им

Точка 6: Избиране на нови членове на Управителния съвет на Кооперация „Хранкооп –
София“ по предложение на член-кооператорите за срок от 4 години, считано от датата
на вписване на взетото решение на Общото събрание на Кооперацията в Търговски
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по
вписванията в Република България.
Точка 6.1.: Избиране на Председател на Кооперация „Хранкооп – София“ за срок от 4
години, считано от датата на вписване на взетото решение на Общото събрание на
Кооперацията в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при Агенция по вписванията в Република България.

Точка 7: Освобождаване на членовете на Контролния съвет от длъжността им.

Точка 8: Избиране на нови членове на Контролния съвет на Кооперация „Хранкооп –
София“ по предложение на член-кооператорите за срок от 4 години, считано от датата
на вписване на взетото решение на Общото събрание на Кооперацията в Търговски
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по
вписванията в Република България.

Точка 9: Възлагане на Председателя на Кооперация „Хранкооп – София“ да извърши лично
или чрез упълномощено от него лице всички необходими правни и фактически действия за
вписване на приетите от Общото събрание решения в Търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че
информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието ще бъде достъпна
след 10.03.2024 на адрес: гр. София, ул. Балша No 14, офис Пазар Иван Вазов, като при
заявено желание на тел. 088 8360851 с минимум еднодневно предизвестие, достъп на
член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за
запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при
спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.
Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите съобразно с
правилата, предвидени в Устава на кооперацията.

Председател на Кооперация “Хранкооп – София”
Николай Генов
София, 08.03.2024 г.

  • Поканата в PDF 
Към лентата с инструменти