Sign In

Remember Me

Покана за редовно Общо събрание на 31.03.2018

Сканирано копие на поканата: Покана за ОС на 31.03.2018

ПОКАНА
за провеждане на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27

На основание чл.23 от Устава и съгласно Решение на Управителния съвет от 14.03.2018 г. свиква Общо събрание на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” ЕИК 203777757, което ще се проведе на дата 31.03.2018 г. от 15:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори.

При следния дневен ред:
1. Утвърждаване на приетите от Управителни съвет до момента лица за член-кооператори съгласно приложен списък.
2. Изслушване и одобряване на очетите на УС и КС за предходната 2017та година.
2.1. Освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през предходната отчетна година.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
4. Избор на Контролен съвет:
4.1. Освобождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им;
4.2. Разглеждане на номинации за членове на КС;
4.3. Вземане на решение за начина на определяне на избор на кандидат за член на КС, в т.ч. одобряване на проект на инструкция за гласуване и определяне на брой и състав на избирателна комисия;
4.4. Провеждане на избор членове на Контролния съвет.
5. Избор на Председател на кооперацията;
5.1. Разглеждане на номинации за Председател на кооперацията;
5.2. Вземане на решение за начина на определяне на избор на кандидат за Председател, в т.ч. одобряване на проект на инструкция за гласуване и определяне на брой и състав на избирателна комисия;
5.3. Провеждане на избор на Председател на кооперацията.
6. Приемане на програма за управление на председателя на кооперацията и определяне на източниците на средства за нейното изпълнение.
7. Определяне на средства за дейността на контролния съвет на кооперацията.
8. Определяне на размера на годишната членска вноска за 2018 г., съгласно чл.62, ал.1 от устава.
9. Взимане на решение за дейността на фермерския магазин.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието ще достъпна след 24.03.2018 на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум едно-дневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите съобразно с правилата, предвидени в Устава на кооперацията.

Членове на УС:
Николай Генов
Ралица Касимова
Дирадж Саха

Сканирано копие на поканата: Покана за ОС на 31.03.2018

Към лентата с инструменти