Sign In

Remember Me

ПОКАНА за извънредно Общо събрание на Кооперация Хранкооп – София за 10.03.2018

ПОКАНА

за провеждане на извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27

На основание чл.23 и ал.1. от Устава и съгласно решение от 20.02.2018 г., Управителният съвет на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 10.03.2018 г. от 15:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори при следния дневен ред: 1. Утвърждаване на приетите от Управителния съвет до момента лица за член- кооператори, съгласно приложен списък. 2. Обсъждане на дейността и финансовата ситуация на Кооперацията. 3. Обсъждане на дейността и финансовата ситуация на Хранкооп Маг ЕООД 4. Обсъждане и вземане на решения за оптимизиране и целенасочен план за оздравяване на двете ЮЛ 5. Обсъждане и вземане на решение за регистрация по ДДС на Кооперация „Хранкооп- София“. 6. Други: 6.1. Информация за редовно ОС на 24.03.2018 за обсъждане и приемане на годишните финансови и програмни отчети на Кооперацията и ХК Маг ЕООД и на доклад на Контролния съвет и избор на Контролен съвет и Председател във връзка с изтичане на мандата. На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки са достъпни на адреса на управление на Кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27, като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум еднодневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес, за запознаване и преглеждане на материалите. Съгласно чл.26, ал.2 от Устава, при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана. Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите, съобразно с правилата, предвидени в Устава на Кооперацията. Членове на УС: 1. Николай Генов ………………………… 2. Ралица Касимова ………………………….. 3. Дирадж Саха …………………………… София, 26.02.2018