Sign In

Remember Me

ПОКАНА за редовно общо събрание на 27.05.2017

ПОКАНА

за провеждане на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27

На основание чл.23 и ал.1. от Устава и съгласно решение от 26.04.2017 г., Управителният съвет на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 27.05.2017 г. от 15:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на приетите от Управителния съвет до момента лица за член-кооператори, съгласно приложен списък.
2. Изслушване и
одобряване на отчетите на УС и КС за предходната 2016 година.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г.
3.1. Освобождаване на Председателя на Кооперацията и на членовете на Управителния и Контролния съвети от отговорност за дейността им през предходната отчетна година.
4. Приемане на програма за управление от Председателя на Кооперацията и определяне на източниците на средства за нейното изпълнение.
5. Освобождаване на Оля Илиева от Контролния съвет, по подадено предизвестие за напускане на КС.
6. Провеждане на частичен избор за нов член на Контролния съвет
7. Други
7.1. Обсъждане на варианти и вземане на решение дали да се регистрира нова фирма за дейностите на пазарите или да се премине към регистрация на Кооперацията по ДДС
7.2. Обсъждане и приемане на предложение за вътрешни правила за приемане на нови членове на Кооперацията

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки са достъпни на адреса на управление на Кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27, като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум еднодневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес, за запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава, при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите, съобразно с правилата, предвидени в Устава на Кооперацията.

Членове на УС:

1. Николай Генов
2. Ралица Касимова
3. Дирадж Саха

София, 10.05.2017

Към лентата с инструменти