Sign In

Remember Me

Покана за редовно общо събрание на 16.03.2019

ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
НА КООПЕРАЦИЯ „ХРАНКООП – СОФИЯ“
ЕИК 203777757

ПОКАНА
на осн. чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите, чл. 23, ал.1 и 2 от Устава на Кооперация „Хранкооп – София“ и Решение на УС по протокол N41/28.02.2019 г.

СВИКВА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация “ХРАНКООП – СОФИЯ” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията съгласно доклад на Управителния съвет – Приложение No. 1 – проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията съгласно доклад на Управителния съвет – Приложение No. 1.

2. Изключване на членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията съгласно доклад на Управителния съвет – Приложение No. 2 – проект за решение: Общото събрание на кооператорите изключва членове на кооперацията по предложение на Управителния съвет на кооперацията съгласно доклад на Управителния съвет – Приложение No. 2.

3. Разглеждане и одобряване на отчета за дейността на Управителния съвет на кооперацията за 2018 г. – проект за решение: Общото събрание на кооператорите одобрява отчета за дейността на Управителния съвет на кооперацията за 2018 г.

4. Разглеждане и одобряване на отчета за дейността на Контролния съвет на кооперацията 2018 г. – проект за решение: Общото събрание на кооператорите одобрява отчета за дейността на Контролния съвет на кооперацията за 2018 г.

5. Разглеждане и приемане на доклад на Управителния съвет относно финансово-счетоводния анализ, поискан от кооператора Мита Кирацова на ОС от 26.05.2018 г., – проект за решение: Общото събрание  приема доклада на Управителния съвет относно финансово-счетоводния анализ, поискан от кооператора Мита Кирацова на ОС от 26.05.2018 г.

6. Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет и годишен отчет за дейността за стопанската 2018 година на кооперацията – проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема на годишен финансов отчет и годишен отчет за дейността за стопанската 2018 година на кооперацията.

7. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през отчетната 2018 година – проект за решение: Общото събрание на кооператорите освобождава председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през отчетната 2018 година.

8. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на кооперацията поради изтичане на мандата им – проект за решение: Общото събрание на кооператорите освобождава членовете на Управителния съвет на кооперацията поради изтичане на мандата им.

9. Определяне на броя на членовете на Управителния съвет на кооперацията – проект за решение: Общото събрание на кооператорите взема решение за определяне на броя на членовете на Управителния съвет.

10. Приемане на процедура за избор на членовe на Управителния съвет на кооперацията и определяне на брой и състав на комисия по избора на членове на Управителния съвет – проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема процедура за избор на членове на Управителния съвет на кооперацията и определя брой и състав на комисия по избора на членове на Управителния съвет.

11. Избор на членове на Управителния съвет на кооперацията – проект за решение: Общото събрание на кооператорите избира членове на управителния съвет на кооперацията.

12. Обсъждане и приемане на програма за управление кооперацията, която включва основните насоки и дейности,и план за финансова стабилизация на кооперацията за 2019 година, предложена от председателя на кооперацията – проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема по предложение на председателя на кооперацията програма за управление кооперацията, която включва основните насоки и дейности,и план за финансова стабилизация на кооперацията за 2019 година.

13. Обсъждане и приемане на Правилник за организация на фермерските пазари – проект за решение: Общото събрание на кооператорите приема Правилник за организация на фермерските пазари.

            Събранието ще се проведе на дата 16.03.2019 г. От 14:00 ч., на адрес гр. София, Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение „Трансформатори“.

            На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието е достъпна на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков 5, вх. 3, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум еднодневно предизвестие, достъп на член-кооператорите може да бъде осигурен от 14 до 18 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите.

            Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

                                                           Председател на УС:

                                                                                  Николай Генов

София
1.03.2019 г.

Към лентата с инструменти