Sign In

Remember Me

Покана за извънредно общо събрание на 26.05.2018

ПОКАНА

за провеждане на извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27

На основание чл.23 и сл. от Устава и съгласно Решение на Общото събрание от 31.03.2018 г. свиква извънредно Общо събрание на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” ЕИК 203777757, което ще се проведе на дата 26.05.2018 г. от 14:30 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори.

При следния дневен ред:

1. Приемане на програма за управление на председателя на кооперацията и определяне на източниците на средства за нейното изпълнение.
2. Взимане на решение за дейността на фермерския магазин.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието ще достъпна след 24.03.2018 на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум едно-дневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите съобразно с правилата, предвидени в Устава на кооперацията.


Управителен съвет на Кооперация “Хранкооп – София”:
Николай Генов
Ралица Касимова
Дирадж Саха

София, 12.05.2018

Към лентата с инструменти