Sign In

Remember Me

ПОКАНА за извънредно общо събрание на 16.07.2016

ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”,
ЕИК 203777757

ПОКАНА

на осн. чл. 16,ал.1 от Закона за кооперациите, чл. 23, ал.1 и 2 от устава
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” и Решение на УС с протокол N9/29.06.2016

СВИКВА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на нови член-кооператори, приети от Управителния съвет до момента на провеждане на ОС.

2. Вземане на решение за създаване на целеви фонд за инвестиране в проект магазин за хранителни стоки в мол Сердика Център, със средства взети на заем от членовете на кооперацията. (приложен проект)

3. Вземане на решение за създаване (или прехвърляне) на кооперативно предприятие, еднолична собственост на кооперацията, което да управлява дейността на магазина.

4. Други

Събранието ще се проведе на дата 16.07.2016 г. от 14:00 часа, на адрес: гр.София, Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение „Трансформатори”.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието е достъпна на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 (Николай Генов) с минимум едно-дневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес или друго уговорено място за запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

Председател на УС:
Николай Генов
30.06.2016 г.

Към лентата с инструменти