Sign In

Remember Me

ПОКАНА за редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20.02.2016

ПОКАНА
за провеждане на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ”, ЕИК 203777757
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27

На основание чл.23 и сл. от Устава и съгласно Решение на Управителния съвет от 26.01.2016 г. свиква Общо събрание на Кооперация „ХРАНКООП – СОФИЯ” ЕИК 203777757, което ще се проведе на дата 20.02.2016 г. от 15:00 часа, на адрес: Комплекс на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, залата на Сдружение Трансформатори.

При следния дневен ред:

1. Утвърждаване на приетите от Управителни съвет до момента лица за член-кооператори съгласно приложен списък.
2. Изслушване и одобряване на очетите на УС и КС за предходната година 2015 г.
2.1. Освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през предходната отчетна година.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2015г.
4. Промени в Устава на кооперацията, касаещи:
4.1. Утвърждаване или промяна на броя и състава на членовете на Управителния съвет;
4.2. Броя и състава на членовете на Контролния съвет, изразяващи се в увеличаване на броя на членовете от 3 на 5;
4.3. Освобождаване на Евгени Митев, Гергана Милева и Радина Бачева като членове на КС поради несъвместимост – заети са в оперативните дейности на кооперацията;
4.4. Разглеждане на направените номинации за членове, които да попълнят състава на КС;
4.5. Вземане на решение за начина на определяне на избор на кандидат за член на КС, в т.ч. одобряване на проект на инструкция за гласуване и определяне на брой и състав на избирателна комисия;
4.6.Провеждане на частичен избор на нови членове за попълване на състава на Контролния съвет.
4.7. Отмяна на чл. 12. ал. 7. от устава.
5
. Одобряване на основни насоки за развитие на кооперацията и на съществяваните от нея стопански дейности съгласно внесените предложения от Управителния съвет.
6. Приемане на програма за управление на председателя на кооперацията и определяне на източниците на средства за нейното изпълнение.
7. Определяне на средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията.
8. Определяне на размера на годишната членска вноска за 2016 г., съгласно чл.62, ал.1 от устава.

На основание чл.23, ал.2 от Устава се уведомяват член-кооператорите, че информация и материали по горните точки от дневния ред на събранието е достъпна на адреса на управление на кооперацията: гр. София, бул. Дондуков No 5, вх. 3, ет. 7, ап. 27 като при заявено желание на тел.: 088 8360851 с минимум едно-дневно предизвестие, достъп на член-кооператор може да бъде осигурен от 14:00 до 18:00 часа на посочения адрес за запознаване и преглеждане на материалите.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе при спадащ кворум с един час по-късно от указания по-горе в настоящата покана.

Настоящата покана се свежда до знанието на член-кооператорите съобразно с правилата, предвидени в Устава на кооперацията.

Членове на УС:

1. Николай Генов
2. Ралица Касимова

3. Дирадж Саха

Към лентата с инструменти