Sign In

Remember Me

Солидарна акция във фермата на Кулинарен градинар

Солидарна акция във фермата на Кулинарен градинар

ENG below.

Заповядайте на Солидарна Хранкооп акция във фермата на Влади Танев от Кулинарен градинар!

По професия той е спортист, по образование – магистър икономист. Родом е от Казанлък, но е живял в Стара Загора, Пловдив, Корк (Ирландия), Андерсън (Южна Каролина), Лондон, както и в няколко града в Италия – Перуджа, Монца, Казерта, Модена, Бергамо, Торино… 🙂
Сега Влади живее и работи в София, във фермата си в кв. Бояна, където от 2015 г. отглежда около 20 вида зеленчуци, включително богата гама микро растения – грах, зелени и червени репички, броколи, крес, кориандър, горчица, кейл и др.

През лятото на 2020 г. се присъединява към Хранкооп и всяка събота можете да го срещнете на Фермерски пазар Римската стена. Също така предлага от продуктите си в платформата на Хранкооп – https://coop.hrankoop.com/producer/kulinaren-gradinar

И сега по същество – солидарна… какво?

Солидарните акции на Хранкооп свързват производители на чиста храна с потребители, които я ценят. В рамките на 1 ден доброволци посещават избрана ферма от мрежата на Хранкооп и помагат с каквото е необходимо, в зависимост от сезона. Солидарните акции помагат на градския човек да разбира и уважава чистата храна, дават му възможност да поработи на чист въздух и в приятна компания, и укрепват връзката между производители и потребители.

Включете се като един от максимум 10 доброволци на 31 януари 2021 г. от 10:00 до 15:00 ч., за да помогнем на Влади за:
– Почистване на двора от храсти и стари растения (ако времето позволява)
– Работа в парника

Необходимо екипиране:
– Работни дрехи, най-добре няколко слоя, за да можете да се съблечете, като загреете 😉
– Високи работни ботуши
– Ръкавици (ако имате)
– Градински ножици (ако имате)
– Трионче (ако имате)

Какво предлага Влади:
– Интересно и пълноценно прекарване на няколко работни часа
– Разказ за живота на един фермер в България
– Вкусен вегетариански обяд

Локация и придвижване до там:
– Фермата Кулинарен градинар се намира в кв. Бояна в София. Точна локация ще получите, след като се регистрирате.
– За споделен транспорт (търсене или предлагане) – моля, оставете коментар в събитието във Фейсбук и се самоорганизирайте.

Регистрация:
Моля, регистрирайте се, за да получите точната локация – https://forms.gle/MTPuz5eB1d9KdCib9
Максималният брой участници е 10.

Ако в деня на събитието се чувствате болни, моля, останете вкъщи. То ще се проведе съгласно всички актуални противоепидемични мерки и предписания. Ако ситуацията го налага, може ще бъде отложена (следете за новини).

Снимки от първата солидарна Хранкооп акция в помощ на Владимир Танев – Кулинарен градинар вижте тук.

Събитието се провежда с подкрепата на Dacia.

English:

Welcome to the next Solidarity Hrankoop Action on the farm of Vladi Tanev from Kulinaren Gradinar (Culinary Gardener)! He is an athlete by profession and an economist by education. He was born in Kazanlak, but lived in Stara Zagora, Plovdiv, Cork (Ireland), Anderson (South Carolina), London, as well as in several cities in Italy – Perugia, Monza, Caserta, Modena, Bergamo, Turin… 🙂

Vladi now lives and works in Sofia, on his farm in Boyana district. Since 2015 he has been growing about 20 types of vegetables, including a wide range of micro plants – peas, green and red radishes, broccoli, watercress, coriander, mustard, kale and etc. In the summer of 2020, he joined Hrankoop and every Saturday you can meet him at the Rimska Stena Farmers’ Market (Roman Wall). He also offers his products on the Hrankoop platform – https://coop.hrankoop.com/producer/kulinaren-gradinar

So, let’s take a step back – a Solidarity… what?

Hrankoop’s Solidarity Actions connect producers of clean food with consumers who cherish it. Volunteers visit a selected farm from the Hrankoop network for 1 day and help with whatever is needed, depending on the season. These Solidarity Actions help city people understand and respect clean food, enable them to work outside in a pleasant company, and strengthen the bond between producers and consumers.

Join the event as one of a maximum of 10 volunteers on 31 January 2021 between 10:00 and 15:00 and:
– Clean the yard from bushes and old plants (is the weather allows it)
– Work in the greenhouse

Necessary equipment:
– Working clothes, preferably several layers so that you can undress when you warm up😉
– High working boots
– Gloves (if you have)
– Garden shears (if you have)
– Saw (if you have)

What does Vladi offer:
– Several meaningful hours spent outside
– A personal story about his life as a farmer in Bulgaria
– Delicious vegetarian lunch

Location and getting there:
– The Kulinaren Gradinar Farm is located in Boyana district in Sofia. You will receive the exact location after registering.
– For shared transport (search or offer) – please leave a comment in the event and organize yourself.

Registration:
Please register here to get the exact location – https://forms.gle/MTPuz5eB1d9KdCib9
The maximum number of participants is 10.

If you feel ill on the day of the event, please stay home. The event will be held in accordance with all current anti-epidemic measures and prescriptions. If the situation requires it, the event will be postponed (make sure to follow the event).

The event is supported by Dacia.

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти