Sign In

Remember Me

Good Food Good Farmig ‘2019

Good Food Good Farmig ‘2019

И тази година Хранкооп се присъединява към общо европейската кампания за по-добра Обща селско-стопанска политика на Европйексия съюз. Кампанията е инициатива на няколко десетки организации в подкрепа на устойчивото земеделие, устойчивите практики за скъсяване на веригата на доставки, за качествено нова политика за подкрепа на земеделските стопани – целева, а не „на площ“, от която се облагодетелстват шепа хора и големи корпорации.

Публикуваме отвореното писмо на инициативата, към което се присъединяваме и ние и ще го изпратим и до българските евродепутати. Вие като граждани и производители можете да се включите като изпратите пощенски картички (от тук може да се свали и разпечата: https://drive.google.com/drive/folders/1ruTKIGpyJ-awdMl-te8kA9bGdQXAJpG7

Отворено писмо до членовете на Европейския парламент:

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Ние – фермери, пчелари, готвачи, организации на гражданското общество, активисти, потребители, млади и стари от градските и селските райони в цяла Европа – ви призоваваме да осигурите по-добро бъдеще за земеделието. Ние сме изправени пред климатични и екологични проблеми и огромна загуба на малки селскостопански общности в цяла Европа. Без дълбоки реформи на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) и преминаване към съгласувани политики за устойчиви европейски селскостопански и хранителни системи, няма да можем да обработваме и консумираме храни по здравословен и екологичен начин, което е с ниски емисии и е социално полезно.

Науката, включително и от последните доклади IPBES* и IPCC*, ни казва, че трябва да действаме спешно и решително, за да предотвратим по-нататъшно катастрофално изменение на климата и срив на биоразнообразието. Всички доказателства, включително собствените оценки на Европейската комисия, показват, че настоящата ОСП се проваля на земеделските производители, климата и природата. Той не е в състояние да осигури справедливи приходи и обновяване на поколенията, не успява да защити разнообразни малки земеделски стопанства от фалит, от заграбване на земята, спекулации и обезлюдяването на селата. Тя не успява и в хуманното отношение към животните и запазването на биоразнообразието. Това засилва неустойчивата търговия между ЕС и други страни, по-специално на глобалния юг. И в крайна сметка всичко това заплашва хранителния суверенитет на ЕС.

По време на европейските избори тази година много млади и загрижени граждани в цяла Европа се доверяват на вас. Те изискват устойчиви и социално справедливи решения, а не бизнес както обикновено. Много хиляди хора в цяла Европа се обединиха в подкрепа на честно и устойчиво производство на храни, не на последно място в 75 събития в 21 държави по време на „дните на доброто земеделие и добри храни“ този октомври. Всички ние ви молим да промените сегашните системи за храна и земеделие.
ОСП след 2020 г. трябва да даде отговор на екологичните, социалните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени. Призоваваме ви да използвате своя парламентарен мандат, за да работите за нова ОСП, която ще се справи с климатичната криза, ще обърне бързата загуба на биологичното разнообразие, ще гарантира здравословно и устойчиво потребление и производство. Тя трябва да осигури качествена заетост в селските райони и достоен поминък за нашите земеделски стопани и селските общности, като ги предпазва от вредни пестициди. Земеделските стопани в световен мащаб са едни от първите, които страдат от въздействието на срива на климата, колапса на биологичното разнообразие и деградацията на почвата.

Призоваваме всички членове на Европейския парламент да се дистанцират от обичайното отношение на предишните преговори за реформа. Времето изтича. Трябва да ускорите и финансирате селскостопански преход в земеделието към:

  • прекратяват загубата на дребномащабно селско стопанство и осигуряват прилични условия на труд на земеделските стопани и селскостопанските работници в световен мащаб с ОСП, която се бори с пазарните дисбаланси и несправедливости.
  • спрете „слепите“ директни плащания на хектар и ги заменете с целево финансиране и подкрепа, която насърчава прехода към по-устойчиви системи като биологично земеделие и агроекология. Публичните пари трябва да се изразходват за обществени блага, да обслужват общности и потребители; не корпоративна печалба.
  • справяне с климатичната криза, възстановяване на почвеното плодородие и биоразнообразието, защита на водата, намаляване на енергийните и химическите зависимости и насърчаване на хуманното отношение към животните, като същевременно се намаляват настоящите неустойчиви нива на производство и потребление на животински продукти.
  • Дайте приоритет на сезонното, местно и справедливо производство на плодове, зеленчуци, зърнени храни, млечни и месни продукти, осигуряващи достъп до здравословни, питателни и достъпни диети за всички.

Много организации са готови да работят конструктивно с вас, за да направят необходимите промени в ОСП, бюджета и други подходящи инструменти, необходими за възстановяване на добрата храна и доброто земеделие.

* IPBES – Междуправителствена платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги
* IPCC – Междуправителствен панел по изменението на климата

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти