Sign In

Remember Me

Размяна на семена и фиданки за независимост / Exchange of seeds and seedlings for independence

Размяна на семена и фиданки за независимост / Exchange of seeds and seedlings for independence


For English scroll down

За втора поредна година на тази светла дата, Градина О`беля  https://www.facebook.com/GradskaGradinaObelya и „Хранкооп София“ https://www.facebook.com/HrankoopSofia , организираме „Размяна на семена и фиданки за независимост“, съвместно с организации като „Храна, не война – София“, Сдружение „Натуралистично“, „Зеленият отбор на България“ и други съмишленици. Идеята на това събитие, подобно на другите такива, е да се разпространят и съхранят стари, устойчиви сортове за хранителна независимост, но о не само. Събираме капацитети в областта на устойчиво, природно земеделие и съществуване като цяло, които да споделят знания и опит.

Събитието е в няколко раздела и с разнообразна програма, която обещава да е интересна, полезна и забавна. Повече за нея, очаквайте скоро.

Тази година акцентът ще е върху биодинамичното земеделие с двама от най-опитните производители в България:

 • „Как сами да произведем биодинамични семена“ с чичо Митко (Димитър Стоянов) от Бачково;
 • „Път към свободата“ с чичо Веско (Веселин Орешков) от Троян

Другите теми ще са:

 • „Почвата като основен източник на жизнени ресурси и ролята на хранителните отпадъци за нейното опазване, чрез компост“ Мадлен Зашева и Ася Бобчева от фондация „Корен“;
 • „Куполна оранжерия и преимуществата ѝ в микроклимата на оранжерийното зеленчуко- производство“, Мендал – Младен Събев;
 • „Основни принципи на създаване на общност до 30 човека“, Атанас Александров от Горска работилница.


Споделящи
Ако имате желание да се включите в раздаването на семена, подгответе малки хартиени пликчета. Ако нямате възможност, ние ще ви помогнем. За повече информация, моля свържете с организаторите.

Призоваваме, тези от вас, които се включихте и получихте семена от миналогодишното издание на „Размяна на семена и фиданки“, заповядайте на свой ред да предадете нататък.

!!! Размяната на семена е напълно безвъзмездна!!!

Мини фермерски пазар
Ще имате възможност да си вземете чисти продукти. Имайте предвид, че в тази част на пазара, някои от фермерите, могат да предлагат семена и фиданки за продан. Това са ферми, производители, предварително одобрени и освен тях, никой друг няма право да извършва търговска дейност по време на събитието. Зоната на фермерският пазар ще бъде изрично обозначена.

Бунар пазар
„Бунар“ е алтернативна обменна единица, за която ще научите повече на събитието.

Работилници
– Месене и печене на хляб със Свилен Класанов;
– Билкова спирала с „Натуралистично“;
– Изграждане (сглобяване) на куполна оранжерия
– Хранилки за птици от рециклирани материали за нулев отпадък с „Храна, не война“.
Почти всички работилници са подходящи и за деца и може да доведете и тях.

♻️ Нулев отпадък
В духа на Градина О` беля са заложени принципите за „нулев отпадък“ и „чиста храна, чисти взаимоотношения“, затова територията е свободна от боклук, тютюнев дим, алкохол, както продукти за еднократна употреба и др. подобни.

🌎 Не забравяйте да вземете канчета/ бурканчета за споделеният чай, но и не само. Както и торбички…, за да спазим идеята за едно по- чисто и устойчиво съществуване. Отговорността е на всеки един от нас.

🍃 Събитието е със свободен достъп и се провежда на открито.

Заповядайте да научите повече, да се заредите с безценни семена и да се подготвите за настъпващият сезон.

За новини и информация за участниците следете Фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/454845236137502/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~English~

For the second year in a row on this bright date, O`belya Garden and Hrankoop Sofia, we organize „Exchange of seeds and saplings for food independence“, together with organizations such as „Food, not war – Sofia“, Association „Naturalistic“, “ The Green Team of Bulgaria „and other like-minded organizations. The idea of ​​this event is to spread and preserve old, sustainable varieties for food independence, to hear and learn useful information from capacities in the field of sustainable, natural agriculture and existence in general.
The event is in several sections and with a diverse program that promises to be interesting, useful and fun. More about it, coming soon.

This year the main focus will be on the biodynamic agriculture with two of the most experienced producers in Bulgaria:

 • „How to produce biodynamic seeds yourself“ with uncle Mitko (Dimitur Stoyanov) from Bachkovo;
 • „A road towards freedom“ with uncle Vesko (Veselin Oreshkov) from Troyan

Other topics will concern:

 • „Soil as the main source of living resources and the role of food waste for its protection through compost“ Madlen Zasheva and Asya Bobcheva from the „Root“ fondation;
 • „Dome greenhouse and its advantages in the microclimate of greenhouse vegetable production“
  This year the focus will be on bio-dynamic agriculture, geo domed greenhouses, plant protection“, Mendal- Mladen Subev;
 • „Basic principles of creating a community of up to 30 people“, Atanas Alexandrov from Forest workshop.

Mutual involvement
If you want to get involved in the distribution of seeds, prepare small paper bags. If you do not have the opportunity, we will help you. For more information, please contact the organizers.

We urge those of you who got involved and received seeds from last year’s edition of „Exchange of Seeds and Saplings“, feel free to pass on. !!! Seed exchange is completely free !!! 

Bunar market

„Bunar“ is an alternative exchange unit that you will learn more about at the event.

Mini farmers market
You will have the opportunity to get clean products. Keep in mind that in this part of the market, some farmers may offer seeds and saplings for sale. These are farms, producers, pre-approved and, apart from them, no one else is allowed to trade during the event. If you want to offer something for sale, please do contact the organizers. The farmer’s market area will be explicitly marked. 

Workshops
-Kneading and baking bread with Svilen Klasanov;

-Herb-based mascara with „Naturalistic“

-Building (constructing) of a domed greenhouse

-Bird feeders made from recycled materials for zero waste with „Food, not war“

Almost all of the workshops are suitable for kids and you can bring them as well.


♻️ Zero waste
The principles of „zero waste“ and „clean food, clean relationships“ are set in the spirit of O’Belya Garden, so the territory is free of garbage, tobacco smoke, alcohol or other similar.

🌎 Don’t forget to bring your mug/ jar for the community tea but not only. As well as bags… to keep the idea of ​​a cleaner and more sustainable existence. Every one of us is responsible.

🍃 The event is free and outdoor.

You are wellcome to learn more, stock up with priceless seeds and prepare for the upcoming season.

⚠️🦠 All necessary measures related to the epidemiological situation will be observed.

More info in the Facebook Event: https://www.facebook.com/events/454845236137502/

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти